Στόχοι

 

  • Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού και ιδιαίτερα των νέων, σε κοινωνικά, περιβαλλοντικά και πολιτιστικά θέματα, με τρόπο που να αναπτύσσουν συνείδηση ενεργού πολίτη.

  • Η διαμόρφωση στάσεων και συμπεριφορών, που διαπνέονται από τον σεβασμό στον εαυτό, στους άλλους και στο περιβάλλον.

  • Η προώθηση της αειφόρου διαχείρισης του περιβάλλοντος.